Visningar av stenåldersboplatsen i Norvik under sommaren och hösten 2018

Under sommaren och hösten kommer vi att genomföra flera visningar för allmänheten på platsen för utgrävningen. Visningarna tar ca en timme, ingen föranmälan krävs och inga förkunskaper behövs. Kom ihåg kläder efter väder!

Vägbeskrivning: Åk norrut från Nynäshamn och sväng av väg 73 vid trafikplats Norvik, mot just Norvik. Efter ett par hundra meter står det flera gråa baracker på vänster sida, där går det att parkera. En av våra arkeologer möter upp er för att anvisa parkering.

Sommarens och höstens visningar:
Söndag 22/7, kl. 13.00
Onsdag 1/8, kl. 18.00
Måndag 13/8, kl. 13.00
Torsdag 23/8, kl. 18.00
Söndag 26/8 (Arkeologidagen), kl. 12.00, 13.00, 14.00
Måndag 3/9, kl. 13.00
Måndag 10/9, kl. 18.00
Söndag 16/9, kl. 13.00
Tisdag 25/9, kl. 13.00
 
Vid frågor, kontakta Andreas Forsgren
andreas.forsgren@kmmd.se
073 810 02 90 

 

Undersökningen vid stenåldersboplatsen i Norvik har startat

Under sommaren och hösten 2018 kommer Stiftelsen Kulturmiljövård att genomföra en stor arkeologisk undersökning av en gropkeramisk boplats från yngre stenålder inför bygget av nya hamnanläggningar vid Norvik strax norr om Nynäshamn i Södermanland. Bakom bygget står Stockholms Hamn AB som behöver utöka hamnens kapacitet för främst gods. Här på vår hemsida kommer vi att uppdatera våra läsare och besökare med flera återkommande inlägg om vad som händer vid utgrävningen.

Undersökningsområdet i början av maj, innan undersökningen startat. Foto: Andreas Forsgren

Undersökningsområdet i början av maj, innan undersökningen startat. Foto: Andreas Forsgren 

Under sommaren och hösten kommer vi i samband med undersökningen också att genomföra ett större förmedlingsprojekt med både visningar på plats (med start i slutet av juli) och föredrag och mycket annat. Håll ögonen på våra kanaler (hemsida och facebooksida) de kommande veckorna för mer information kring detta.

Schaktning pågår! Foto: Andreas Forsgren

Schaktning pågår! Foto: Andreas Forsgren

 

Förundersökningen 2017

Boplatsen upptäcktes vid en arkeologisk utredning år 2008, då ett tjugotal krukskärvor samt kvarts och bergartsavslag påträffades på platsen. Vid förundersökningen år 2017 påträffades ett omfattande fyndmaterial bestående av keramik av typen Fagervik III-IV samt även enstaka skärvor av stridsyxekeramik. Även stora mängder stenmaterial av varierande typ påträffades; kvarts, grönsten, sandsten samt sydvästskånsk flinta och även förekomst av skiffer. De stora mängderna grönsten tolkades som rester efter en omfattande tillverkning av grönstensyxor. Vad gäller benmaterialet så hittades främst sälben, men även enstaka ben från fågel, fisk samt landlevande däggdjur. Inga hus, hyddor eller gravar påträffades under förundersökningen, men schaktningen var besvärlig på grund av sten, block och stubbar, så dessa lämningar kan eventuellt dyka upp under den pågående undersökningen. Här hittar ni rapporten från förundersökningen: http://www.kmmd.se/PageFiles/332/KM2017_81.pdf

Längs Södertörns kuster finns ett femtiotal kända boplatser från denna tid (mellanneolitikum, ca 3300-2300 f.Kr.). I sammanhanget kan den gropkeramiska boplatsen vid Sittesta, ca 5 km nordväst om Norvik, nämnas. Det är en stor och innehållsrik boplats som har tolkats som en plats som utnyttjats under lång tid för varierande aktiviteter, inklusive kollektiva ceremonier.

En bit karaktäristisk keramik. Foto: Andreas Forsgren

En bit karaktäristisk keramik. Foto: Andreas Forsgren

 

Undersökningen just nu

I den norra delen av boplatsen har vi tagit bort det mesta av det översta marktäcket med maskin och frilagt ytan. Flera intressanta fynd har redan börjat dyka upp. Förutom den på gropkeramiska boplatser allmänt förekommande keramiken så har vi också hittat trindyxor i bergart, en vacker men något skadad flintyxa samt pilspetsar i skiffer. Yxor i flinta är inte allmänt förekommande på Södertörn, varför det var extra roligt att finna detta exemplar. Flinta är heller inte naturligt förekommande i Mälardalen utan finns främst i Sydskandinavien, varför yxan eller materialet till den har importerats till platsen. Yxorna är något vi ämnar återkomma till i kommande nyhetsbrev på hemsidan.

En vacker och välbevarad pilspets i skiffer har sett dagens ljus. Foto: Andreas Forsgren

En vacker och välbevarad pilspets i skiffer har sett dagens ljus. Foto: Andreas Forsgren

 

Visningar under sommar och höst

Under sommaren och hösten kommer vi också som tidigare nämnts att hålla ett flertal visningar på plats, och även på arkeologidagen 26/8 kommer det att ske saker på platsen. Håll ögonen på denna sida för kommande information om detta! Om ni vill veta mer om Stockholms Hamn AB och byggplanerna för godshamnen i Norvik så hittar ni mer information på deras hemsida: https://www.stockholmshamnar.se/nynashamn/stockholm-norvik-hamn/

 

Andreas Forsgren, publikt ansvarig arkeolog

andreas.forsgren@kmmd.se
073-810 02 90
 
Britta Kihlstedt, projektledare
britta.kihlstedt@kmmd.se