Publikationer

Om du är intresserad av att beställa någon av våra publikationer nedan, kontakta John Sandström. För samtliga publikationer tillkommer 100 kr för porto och administration.   

Glimtar från gångna tider Studier rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet   Ett annat Stockholm 
The Forgotten ones.  Communicate the past Stiftelsen Kulturmiljövårds vetenskapliga program 2009

Glimtar från gångna tider

Kristina Jonsson, Britta Kihlstedt, Anna Arnberg (red)

Denna bok gavs ut i samband med att Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) firade sitt 10-årsjubileum 2015. KM arbetar brett inom fältet kulturmiljövård, med tyngdpunkt på arkeologiska och byggnadsantikvariska undersökningar. I boken presenteras glimtar från ett urval av de projekt som KM:s personal har arbetat med under de senaste tio åren. De har en stor spännvidd både vad gäller tid, rum och innehåll – från 8000 år gamla ritualer vid Motala Ström till salarna på Centrallasarettet i Västerås, via järnåldersgårdar i Mälardalen och medeltida kyrkor i Dalarna. Boken innehåller även tematiska artiklar, som beskriver olika aspekter av hur arkeologer arbetar.

Pris: Boken är kostnadsfri men om du vill få den hemskickad tar vi ut 100 SEK i administrations- och portokostnad.

För att läsa som PDF klicka här 

 

Studier rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet 

Henry Simonsson

Nu publicerar Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) Henry Simonssons licentiatavhandling från år 1969 rörande vikingatida vapen- och ryttargravar. Texten i avhandlingen som tidigare endast funnits i ett antal arkivexemplar är oförändrad men kartor har digitaliserats och ett urval av författarens svartvita fotografier har inkorporerats. Ett inledande nyskrivet kapitel av Anna Lihammer sätter in avhandlingen i ett större sammanhang och diskuterar hur den kan användas som utgångspunkt för aktuella forskningsfrågor. Det är vår förhoppning att Henry Simonssons insats ska ges den större spridning som den förtjänar och komma till nytta både för uppdragsarkeologin och i ett vidare perspektiv den intresserade allmänheten.

Henry Simonsson var under mycket stor del av sin karriär verksam i Västmanlands län. Han började arbeta som amanuens på Västmanlands Läns Museum 1958, blev antikvarie 1961, landsantikvarie (länsmuseichef) 1970 och länsantikvarie 1976.

Pris: 150 SEK

 

Ett annat Stockholm

Charlotte Hyltén-Cavallius, Birgitta Larsson, Anna Lihammer

Projektet Ett annat Stockholm vill belysa framväxten av det moderna samhället utifrån andra perspektiv än vanligt, utifrån ett antal platser och grupper som hitintills varit dolda i detta sammanhang och synliggöra dessa grupper och deras roller i ”den stora historien”. Förhoppningen är att detta ska kunna bidra till att omforma ”den stora historien” om det moderna samhällets framväxt så att den blir mera heterogen och komplex.

Pris: Slut

För att läsa som PDF klicka här

 

The Forgotten ones. Small narratives and modern landscapes.

Anna Lihammer

I de stora berättelserna om historien möter vi det moderna samhällets framgångssaga – teknisk utveckling, vetenskap och demokrati. Men många grupper finns inte med i dessa berättelser, människor som av olika anledningar är stigmatiserade, demoniserade, hemliga eller helt enkelt glömda.

Men även om många grupper är mer eller mindre osynliga i de historiska berättelserna, så finns de materiella spåren efter deras liv kvar.

The Forgotten ones undersöker och analyserar det arkeologiska materialet från några mer eller mindre osynliga grupper i den svenska historien och visar hur arkeologin kan förändra de historiska berättelserna. Boken berättar om slummens invånare, resandefolket, människor som internerades i läger under andra världskriget, de landlösa på landsbygden samt människor som institutionaliserades på sinnessjukhus.

Boken är skriven på engelska.

The Forgotten ones. Small narratives and modern landscapes.

The master narratives of history tell the success saga of modern society, characterized by technological development, science and democracy.

Beyond that, many groups are virtually excluded from these master narratives of history, people who for various reasons were stigmatized, demonized, secret or simply forgotten, in life as in history.

The Forgotten ones aims to investigate and analyse the archaeological material of some more or less invisible groups and focus on the potential to change standard historical narratives that are inherent in the material record. This includes, for example, the material remains of people who lived in the slum areas of Swedish cities at the time of the industrial revolution, groups made into social others and stigmatized by mainstream society, such as the Travellers, and the invisible people of the post-medieval agrarian society, such as the lowest-ranking agricultural labourers of the smallest crofts.

Pris: 150 SEK


Communicate the Past. Ways to present archaeology to the public.

Anna Arnberg & Tove Stjärna (Eds.)

In “Communicate the Past” the relationship between professional archaeology and the public is in focus. The book consists of nine papers written by archaeologists from different part of Europe and sets out to be an arena of inspiration for archaeologists working within different sectors of archaeology.

By sharing experiences from a wide range of fields, such as exhibitions, archaeological festivals, Internet-based databanks and community archaeology projects, the authors give examples on how archeology can address different target groups and work within different parts of society.

Contents
Tove Stjärna, Archaeology – no more than a question mark?

Penny Cunningham, Breaking the Barriers. Community archaeology and the archaeology community.  

Bernarda Zupanek, Starting Over. Emona’s heritage and the public.

Anna Maria Rossi, Access to the past. A postcolonial perspective.

Urve Russow & Maili Roio, Internet-based Databank as a Communication Tool. The Estonian register of cultural heritage.

 Michał Pawleta, Encounters with the Past. The significance of archaeological festivals in contemporary Poland.

Christina Svensson, Communicating the Past to Schoolchildren. Experience based learning at Anundshög,

Per Stenborg, Chris Sevara, Jonas Tornberg, Johan Ling, Mats Söderström & Liane Thuvander

On the Line between Fact and Fiction. Tools and procedures for digital mediation in Cultural Heritage Management.

Anna Oswaldson and Emma Wingren, Lidingö under Earth. Lidingö under Jord – an interactive exhibition.

Communicate the Past. Ways to present archaeology to the public.

Anna Arnberg & Tove Stjärna (Red.)

I ”Communicate the Past” står den professionella arkeologins relation till allmänheten i fokus. Publikationen består av nio artiklar skrivna av arkeologer från olika delar av Europa och riktar sig främst till yrkesverksamma arkeologer.

Genom att dela med sig av sina erfarenheter från bl.a. museiutställningar, arkeologiska festivaler, Internet-baserade databaser och community archaeology ger författarna exempel på hur arkeologin kan nå olika målgrupper och arbeta mot olika delar av samhället.

Boken är skriven på engelska.

Pris: 100 SEK

 

Stiftelsen kulturmiljövårds vetenskapliga program 2009

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har ett brett verksamhetsfält som inkluderar arkeologi, byggnadsvård, pedagogik och publik verksamhet, fornminnesinventering och kulturmiljövård i vid bemärkelse. I det vetenskapliga programmet vill vi informera om denna verksamhet och samtidigt presentera en analys av rådande kunskap om Västmanland under förhistorien. Vi riktar oss här såväl till den professionella kulturmiljövården, den egna organisationen och kulturhistoriskt intresserad allmänhet.

Det vetenskapliga programmet består av två delar. I den första delen presenteras stiftelsens organisation, målsättningar och visioner. Här lyfter vi fram de riktlinjer som vi vill ska styra verksamheten och presenterar idéer som vi menar kan föra den arkeologiska och bebyggelseantikvariska verksamheten vidare. Den andra delen är en brett upplagd kunskapsöversikt över Västmanland under förhistorisk tid. Översikten analyserar fornlämningsbestånd, ortnamn, arkeologi och forskningshistorik samt pekar på arkeologiska luckor i regionen. Förhoppningen är att skapa intresse för arkeologin i Västmanland och en plattform för nya studier.

Pris: 150 SEK

För att läsa som PDF klicka här