Arkeologi

Stiftelsen Kulturmiljövård arbetar med uppdragsverksamhet inom arkeologiområdet. Vi utför alla typer av uppdrag, men tyngdpunkten ligger på utredningar och undersökningar av olika slag. Personalen har bred och lång erfarenhet av undersökningar från hela landet, men med fokus på Mälardalen och framför allt Västmanland. Vi arbetar utifrån ett vetenskapligt projektprogram som förändras över tid. Projektprogrammet täcker hela den kronologiska spännvidd som finns i Mälardalen (dvs från istid till nutid) och dessutom ett antal tema. Arkeologerna har olika specialiteter och ansvarsområden, som de ansvarar för.

Grav och boplats från stenåldern, Motala, Östergörland. Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård 

En bärande grund för den arkeologiska verksamheten är övertygelsen om att arkeologi är samhällsnytta. Det vi idag kan lära oss ifrån vad arkeologiska undersökningar avslöjar är en del av medvetandegörandet av var vi befinner oss nu och vart vi är på väg. Arkeologin är en integrerad del av det vetenskapliga arbete som förändrat människans syn på verkligheten och människans roll i världen. Som sådan finns det en stor utvecklingskraft i ämnet som medverkar till att samhället utvecklas – och det gäller på flera plan.

Förutom arkeologins roll som del i samhällets förändringsprocess finns det några mer begränsade områden där arkeologin spelar stor roll.

Arkeologin finns med som ett av områdena i samhällsplaneringsprocessen. När översiktsplaner och detaljplaner tas fram har redan vissa arkeologiska insatser gjorts. Det kan vara frågan om deltagande i remissförfarandet (se kulturmiljövård) eller arkeologiska utredningar som genomförts för att se om fornlämningar berörs av planområdena.

Skärvstenshög, Erikslund. Foto Stiftelsen Kulturmiljövård

Om fornlämningar berörs ska det tas beslut om bevarande eller tillstånd till borttagande. Beslutande myndighet är länsstyrelsen i länet. I allmänhet innebär ett beslut om borttagande att länsstyrelsen även fattar beslut om en undersökning av fornlämningen. Om länsstyrelsen bedömer att det är nödvändigt kan den också fatta ett beslut om så kallad förundersökning. Syftet med en sådan är att länsstyrelsen bedömer att man behöver ett bättre beslutsunderlag innan man kan fatta beslut om att ge tillstånd till borttagande av fornlämningen.

De arkeologiska undersökningar som utförs i samhället idag utgörs till mer än 90% av sådana som beror på den fysiska samhällsutbyggnaden.

Kvarteret Mjölnaren, Norrköping, Foto Stiftelsen Kulturmiljövård 

Ett annat område där arkeologin spelar stor roll är i den regionala utvecklingen. Inom EU har man identifierat kulturen som ett nyckelområde för regional utveckling. Framför allt gäller detta besöksnäringarna. Av besöksmålen i ett län är ett mycket stort antal av dem områden med både natur och kulturvärden. Där ingår ett stort antal fornlämningar som är mer eller mindre väl utforskade.