Utgrävningarna igång

Veckoinlägg v. 42-43

Mellan den 6/10 och den 14/11 2014 bedriver Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) i samarbete med Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) en arkeologisk slutundersökning av några mesolitiska stenåldersboplatser längs sträckningen av den nya riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö i nordvästra Uppland. Under våren 2015 kommer dessa utgrävningar att återupptas.

Boplatserna är cirka 7000-8000 år gamla, så kallade temporära boplatser under jägarstenåldern, under den tiden direkt strandbundna. Ca 6000 f.Kr. var den aktuella åsen en långsmal ö, som var ca 20x2 km stor, i ett sprucket skärgårdslandskap med säkerligen god tillgång till säl och fisk. En bedömning är att varje boplats brukats under ett par decennier. Under de decennier platserna ifråga brukades var de säsongsbundna boplatser, till vilka man kom under vissa tider på året för jakt och fiske. Vissa liknande platser (osagt om det gäller just dessa) kan nog också rent generellt ha karaktären av ännu mer temporära platser, mer åt "strandhugg"-hållet.

Strandlinje ca år 6000 f kr
Bilden visar strandlinjen ca år 6000 f.Kr. Det aktuella utgrävningsområdet ligger ungefär halvvägs mellan Heby och Tärnsjö, på den östra sidan av den markerade vägen. Karta från SGU/Lantmäteriet.


Bakgrunden till utgrävningen är att väg 56 mellan Heby och Tärnsjö idag inte bedöms lämplig och behöver dras om. Platserna förundersöktes under 2009 av Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Under 2013 genomförde SAU en slutundersökning av några av platserna, och nu under okt-nov 2014 och våren 2015 slutundersöks de återstående lokalerna av KM och SAU.

Undersökningens första dagar handlade i sedvanlig ordning mycket om att "komma igång", med hämtning av utrustning, uppackning, iordningställande, möten, etc. Då lokalerna är belägna i ett par olika områden ställer detta krav på en väl fungerande logistik.

De första dagarnas schaktning och rensning skedde på lokalerna Huddunge 228, 229 och 230. Här framkom, som det brukar göra vid mesolitiska boplatser i Mellansverige, en hel del kvartsavslag - rester av redskapstillverkning. Ibland påträffas också hela föremål i kvarts, såsom skrapor och mikrospån.

Kvartsavslag
Ett av de många kvartsavslag som indikerar en mesolitisk boplats. Foto: Andreas Forsgren

Vi har också påträffat avslag i flinta samt en potentiell helslipad yxa i grönsten. Det har tidigare, speciellt i trakterna kring den närbelägna Västerfärnebo socken, hittats en hel del trindyxor, en liknande typ av yxa som användes både under mesolitikum och neolitikum (jägarstenålder och bondestenålder). I ytan syns också indikationer på flera anläggningar av vilka de flesta i ett första skede bedöms som härdar. Mer information om dessa samt lite om de andra fynd som påträffats kommer i nästa veckas inlägg!

Läs mer i vår folder om grävningarna längs väg 56

/Andreas Forsgren, publikt ansvarig arkeolog vid väg 56-projektet