Ostlänken

I Östergötland har KM tidigare gjort en första utredningsetapp med inventering av en ca tio kilometer lång sträcka mellan Göta Kanal och Norrköping (rapport här). Nu under hösten har vi gått vidare med en utredning, etapp 2, där vi utredningsgrävt ett 20-tal av de platser som pekades ut inom etapp 1, för att kontrollera om de innehåller fornlämningar. De flesta objekten ligger väster om E4:an och sträckningen går genom bebyggelse, åker- och hagmark men även genom kuperade skogsområden som ”Lövsta storskog” och ”Torpaskogen” – vilket säger en del om förutsättningarna för arkeologin.

Skogsarkeologi. Foto: Karolina Karlsson.
Skogsarkeologi. Foto: Karolina Karlsson.

Området mellan Norrköping och Linköping är intressant ur många arkeologiska perspektiv, särskilt som få arkeologiska undersökningar har genomförts här. Under äldre stenålder fanns här Östergötlands långsamt framväxande skärgårdslandskap, med höjder omkring 65-45 m ö h. För stenåldersforskningen i länet är varje ny plats med stenåldersfynd i detta område mycket betydelsefull, eftersom den mesolitiska skärgården än så länge förefaller ”obebodd”. Ostlänksarbetet knyter dessutom samman två väl arkeologiskt dokumenterade kommuner: Norrköping och Linköping, vilka båda framstår som centralbygder från yngre bronsålder och framåt. För den historiska forskningen bidrar utredningarna med ett arkeologiskt perspektiv på den medeltida och sentida torpexpansionen bortom centralbygderna.

Av de 22 utredningsobjekten upptäcktes fornlämningar på tolv platser. Lämningarna var, som de ofta är på utredningsgrävningar, av varierande slag: slagen kvarts, härdar, skärvsten, syllstensrader, en slipad yxa mm.

Slipad bergartsyxa från en boplats vid Göta kanal. Foto:Karolina Karlsson.
Slipad bergartsyxa från en boplats vid Göta kanal. Foto:Karolina Karlsson.

Platser från äldre stenålder fram till 1700-1800-tal alltså. Utredningsarbetet bestod även av borrningar med ryssborr i tre kärr nära nyupptäckta stenåldersboplatser i Lövsta storskog. Borrkärnorna är alltid lika fascinerande mångtusenåriga tidsaxlar av glaciala och postglaciala leror, gyttjor och försumpningsfaser.

Borrning med Ryssborr. Foto: Karolina Karlsson. Borrkärna. Foto: Karolina Karlsson.
T.v. Borrning med Ryssborr. T.h. Borrkärna. Foto: Karolina Karlsson.

I Stockholms län arbetar vi med en ca 4 km lång sträcka öster om E4:an förbi Hölö. Också här gäller det utredningsgrävningar, etapp 2. Denna gång ska vi gräva platser som tidigare inventerats av Kraka Kulturmiljö m.fl (rapport här). Också här löper sträckan genom ett varierat landskap med både böljande, uppodlade dalgångar och den höglänta ”Hölöskogen” som tidigare utgjort en del av ”stenåldersskärgården”. Mycket lösfynd från stenålder – inte minst från neolitikum – lovar gott inför det kommande arbetet. Området innehåller också komplexa fornlämningsmiljöer med lång kontinuitet genom brons- och järnålder, till exempel det spännande området ”Österängshagarna” med både ovanliga gravformer och tidigare funna silverföremål.

Under hösten har vi utfört grävningar främst inom åkermarken i området. Hittills har vi grävt nio platser och på en av dessa, vid Ekeby, har vi hittat rikliga boplatslämningar i form av stolphål, härdar och lerklining. Inom ett annat objekt i samma område framkom en del av en grav. Till våren kommer vi att göra återstoden av platserna och då blir det främst högre belägna skogsmarkslägen som vi kommer att utreda.

Andreas rensar sökschakt vid Ekeby nära Hölö. Foto: Henrik Runeson. Vad har Andreas hittat? Foto: henrik Runeson. Lerklining. Foto: Henrik Runeson.
Andreas rensar sökschakt vid Ekeby nära Hölö. Vad har han hittat? Jo, det är ett fynd - lerklining! Tillsammans med härdar och stolphål visar den att ett hus stått på platsen. Foto: Henrik Runeson.