Arkeologiska undersökningar vid gravfält och boplats norr om Gnesta

Under april och maj 2018 undersöker arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård ett järnåldersgravfält och en järnåldersboplats norr om Gnesta i Södermanland. Gravfältet ligger vid Taffsnäs gård och boplatsen vid Hallsta gård. Undersökningarna genomförs på grund av kommunens kommande arbeten med avloppsledningar mellan Gnesta och Laxne och på denna sida hittar ni information och fotografier från båda undersökningarna. 

 

Ytterligare stensättning vid gravfältet i Taffsnäs (juni 2018)

Vid undersökningen av ett mindre gravfält i Taffsnäs, utanför Gnesta i Södermanland påträffades ytterligare en stensättning som inte upptäcktes vid förundersökningen. Stensättningen var rundad till oval, ca 8-9 meter i diameter. Eftersom halva graven låg utanför undersökningsområdet informerades länsstyrelsen, Gnesta kommun (uppdragsgivare) samt markägaren innan graven kunde undersökas.

Hela graven undersöktes och togs bort. Graven var lagd i 2 stenskikt med natursten i varierande storlek mellan 0,1 – 0,4 meter. Centralt placerat i graven fanns en rundad sten (möjligt gravklot). Graven avgränsades av en kantkedja med flata stenar.

I graven påträffades 1 fragment av bränt ben samt en mindre mängd keramikskärvor. Denna avsaknad av större fyndmängder är genomgående för alla de gravar som KM har undersökt inom området.

I samband med att denna sista stensättning undersöktes slutavbanades även undersökningsområdet. Under det tjocka brandlagret (möjliga bålplatsen) påträffades 5 stycken härdar samt ett fåtal stensamlingar, vilka dock inte bedömdes som gravar.

Under hösten kommer KM tillsammans med Biblioteket i Gnesta anordna ett föredrag kring undersökningarna av gravfältet i Taffsnäs samt boplatsen i Hallsta några kilometer bort.

Kontaktperson:
Camilla Ekblom, arkeolog

Tfn: 073-810 72 02

 

Boplats med långhus i Hallsta

Under april-maj undersökte arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård en liten järnåldersboplats i åkermark vid Hallsta gård, Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland (Gåsinge-Dillnäs 554). Platsen låg ca en mil norr om Gnesta, och undersökningen genomfördes – liksom undersökningarna vid det närliggande järnåldersgravfältet i Taffsnäs – på grund av kommande arbeten med avloppsledningar mellan Gnesta och Laxne.

Schaktning pågår i solskenet i Hallsta. Foto: Andreas Forsgren
Schaktning pågår i solskenet i Hallsta. Foto: Andreas Forsgren

Vid förundersökningen år 2017 påträffades lämningar i form av stolphål och härdar som tillsammans med läget indikerade en järnåldersboplats. 14c-dateringarna visade att boplatsen varit aktiv under främst romersk järnålder (ca 0-400 e.Kr.). Under slutundersökningen nyligen påträffades ett 25 meter långt och ca 7-8 meter brett treskeppigt långhus med tillhörande härdar som visar att detta har varit en järnåldersgård, troligen en föregångare till den nuvarande Hallsta gård. Fyndmaterial i form av en löpare (malsten), keramik samt brända ben (djurben, matrester) hittades. Dessa fynd hör till den typ som man vanligtvis hittar vid boplatser från äldre järnåldern.

Ett av de stora stolphålen tillhörande långhuset. Foto: Andreas Forsgren
Ett av de stora stolphålen tillhörande långhuset. Foto: Andreas Forsgren

Ett välriktat pilskott bort, upp på ett impediment, ligger ett relativt stort järnåldersgravfält som inte är undersökt (Gåsinge-Dillnäs 48:1). Omkring 70 registrerade gravar – de flesta ser ut att vara från vendeltiden och vikingatiden – vittnar om att Hallsta bör ha varit en stor gård under yngre järnålder. Fler av gravarna är också märkbart stora, framför allt i den södra och högre liggande delen av gravfältet. Det är också möjligt att det bland de välvda gravhögarna och vegetationen döljer sig flera flacka stensättningar som kan vara samtida med boplatsen vi undersökte.

En större gravhög på det närliggande gravfältet. Foto: Andreas Forsgren
En större gravhög på det närliggande gravfältet. Foto: Andreas Forsgren

Under ett par veckor hade vi förmånen att ha en praktikant med oss ut i fält. Lidia, från Eritrea, är utbildad arkeolog i sitt hemland och har genomfört tre månaders praktik på KM mellan februari och maj, en praktik som alltså avslutades med ett par veckors fältundersökning. Med stort fokus och engagemang tog Lidia sig an uppgifterna – schaktning, handgrävning, dokumentation. KM vill passa på att tacka Lidia för den här tiden och hoppas att vi får möjlighet att arbeta tillsammans igen i framtiden.

Praktikanten Lidia, från Eritrea, snittar sin första härd. Foto: Andreas Forsgren
Praktikanten Lidia, från Eritrea, snittar sin första härd. Foto: Andreas Forsgren

Det hölls också en visning för allmänheten, som trots regn och rusk och en mils avstånd till Gnesta blev mycket välbesökt! En bit över 100 personer hade letat sig ut till visningen, vilken marknadsfördes via biblioteket såväl som via en av lokaltidningarna (Sörmlandsnytt).

Den andra lokaltidningen, Östra Sörmlandsposten, besökte visningen och skrev ihop en mycket trevlig artikel, som ni hittar här: (https://www.osp.nu/osp2014/osp10-18g/index.html), samt avfotograferad på en bild nedan. Under sensommar/tidig höst kommer vi också att hålla ett avslutande föredrag på Gnesta bibliotek, i vilket vi sammanfattar undersökningsresultaten från boplatsen i Hallsta, tillsammans med undersökningsresultaten från det närliggande järnåldersgravfältet i Taffsnäs ett par kilometer bort.

Visningen var mycket välbesökt, trots regn! Foto: Andreas Forsgren
Visningen var mycket välbesökt, trots regn! Foto: Andreas Forsgren
 
Den trevliga artikeln i Östra Sörmlandsposten nr 10, maj 2018. Foto: Andreas Forsgren
Den trevliga artikeln i Östra Sörmlandsposten nr 10, maj 2018. Foto: Andreas Forsgren

Andreas Forsgren, publikt ansvarig arkeolog, andreas.forsgren@kmmd.se

Mats Nelson, projektledare, mats.nelson@kmmd.se

 

Nya stensättningar och brända ben vid gravfältet utanför Gnesta (maj, v. 18)

Slutundersökningen av ett litet gravfält utanför Gnesta i Södermanland fortsätter. Vid avbaning påträffades ytterligare tre gravar, tidigare okända. Undersökningen omfattar därmed totalt 7 stycken konstaterade gravar!

Alla gravar är stensättningar, men varierar i sin karaktär. Hittills har vi undersökt 4 ovala stensättningar, 1 oregelbunden och 1 rund, samtliga flacka. Fyndmaterialet har hittills varit sparsamt, då vi endast har påträffat fragmenterade brända ben samt en mindre mängd keramik. Ett mindre fragment av en trolig ugnsfodring påträffades också i den runda stensättningen. De inre gravskicken domineras av spridda brända ben samt brandgropar.

Närbild på en hand som håller en bit trolig ugnsfodring mellan tummen och pekfingret

Trolig ugnsfodring påträffad i grav tillsammans med brända ben. Foto: Camilla Ekblom, KM.

Under veckan har vi också påbörjat rutgrävning inom undersökningsområdets tjocka brandlager. Lagrets tjocklek ligger på mellan 0,15 – 0,25 meter och innehåller fragment av brända ben.

Bilden visar Undersökningsområdet sett från söder. Ett par gravar syns och till höger i bild ses en arkeolog som gräver en ruta inom undersökningsområdets tjocka brandlager. Fotot ät taget av Camilla Ekblom, KM.
Undersökningsområdet sett från söder. Foto: Camilla Ekblom, KM.

Nästa vecka går undersökningen in i sitt slutskede då vi kommer fortsätta undersöka brandlagret samt slutavbana området. En av de sedan tidigare okända gravarna kvarstår. Graven är en rundad stensättning, ca 8 meter i diameter. Till skillnad från den andra gravarna är denna grav välvd, med en stenpackning bestående av kraftigare naturstenar upp till 0,6 meter. Då graven bitvis ligger utanför undersökningsområdet avvaktar vi länsstyrelsens beslut om graven ska undersökas.

 

Slutundersökning av gravar i Taffsnäs, norr om Gnesta, Södermanland (april)

Äntligen är fältsäsongen igång på riktigt för KM:s arkeologer. Sedan i måndags den 16 april arbetar vi med en slutundersökning av ett mindre gravfält i Taffsnäs, norr om Gnesta i Södermanlands län.

Undersökningen görs med anledning av den nya avloppsledningen Laxnelänken som ska löpa mellan Laxne och Gnesta.

Fornlämningsområdet som berörs i samband med den nya ledningsdragningen är begränsat, men inom undersökningsområdet finns ett antal stensättningar av varierande storlek och form som nu ska undersökas. Precis intill gravarna finns också ett tjockare brandlager rikt på skärvsten, vilket vi tolkat som en möjlig bålplats. Utöver gravarna och det tjocka brandlagret finns också ett fåtal anläggningar i form av härdar och stolphål.

Undersökningsytan med brandlagret synligt. Foto från sydväst av Camilla Ekblom, KM
Undersökningsytan med brandlagret synligt. Foto från sydväst av Camilla Ekblom, KM.

KM förundersökte fornlämningen under hösten 2017. Vid höstens undersökning framkom endast ett mindre fyndmaterial i form av brända ben, varav ett av benen kunde typbestämmas till mänskligt skalltak från en yngre person. En härd inom brandlagret (den möjliga bålplatsen) daterades efter förundersökningen till vikingatid. Slutundersökningens målsättningar är nu bland annat att undersöka om gravarna och brandlagret är samtida, och om det således kan anses som att lagret fungerat som bålplats.

Eftersom undersökningsytan stått öppen sedan i höstas har vi hittills endast rensat och rengjort ytan, fotograferat och dokumenterat. Då vi väl börjar undersöka gravarna är vår förhoppning att påträffa ytterligare benmaterial för att kunna fastställa ålder och kön på de begravda individerna. Om gravgåvor har deponerats i gravarna är vår målsättning också att kunna säga något om individernas sociala tillhörighet.

Projektledare Christian Gatti rensar fram en rundad, flack stensättning. Foto av Camilla Ekblom, KM
Projektledare Christian Gatti rensar fram en rundad, flack stensättning. Foto av Camilla Ekblom, KM
 
En mer rektangulär stensättning, foto av Camilla Ekblom, KM
En mer rektangulär stensättning, foto av Camilla Ekblom, KM

Undersökningen beräknas pågå i cirka två veckor till. Fortsättning följer!