Byggnadsvård

Sakkunniga avseende kulturvärden
Antikvarisk medverkan
Dokumentationer, utredningar och kulturhistoriska värderingar
Vårdplaner, åtgärdsprogram och förundersökningar

Stiftelsen Kulturmiljövård arbetar med uppdragsverksamhet inom byggnadsvårdsområdet. Främst arbetar vi med antikvarisk medverkan vid restaurering av byggnader (f.d. antikvarisk kontroll), men vi utför också byggnadsminnesutredningar, dokumentationer, kulturhistoriska utredningar, vårdprogram samt åtgärdsplaner och förundersökningar inför ombyggnader:

Som byggnadsantikvarie arbetar man för att bevara de spår som människor lämnat efter sig i form av bebyggelse. Vi ser byggnaderna som historiska dokument som kan berätta om tidigare generationers liv.

Thorshammars verkstad. Foto: Helén Sjökvist.
Thorshammars verkstad utanför Norberg. Foto: Helén Sjökvist.

 

Sakkunniga avseende kulturvärden

När en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller bebyggelsemiljö ska ändras kan myndigheter ställa krav på att en antikvarisk expert ska medverka. Antikvarien gör en förundersökning och ett utlåtande där byggnadens kvaliteter, kulturhistoriska värden samt konsekvenserna av föreslagna ändringar utreds. 

Boverket har infört ett speciellt system för certifiering med tydliga kompetenskrav. Stiftelsen Kulturmiljövårds byggnadsantikvarier är certifierade Sakkunniga avseende kulturvärden – behörighet K.

Vill du komma i kontakt med en av våra certifierade byggnadsantikvarier?
Kontakta: Lisa Skanser 

 

Antikvarisk medverkan

Stiftelsen Kulturmiljövård arbetar med antikvarisk medverkan vid restaureringar. Det kan till exempel röra sig om projekt då Länsstyrelsen beviljat bidrag för restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller restaureringar av lagskyddade kyrkor. Arbetet innebär att vi följer arbetet kontinuerligt samt bistår byggherren med antikvarisk rådgivning, dokumenterar sådant som är av byggnadshistorisk betydelse och följer upp länsstyrelsens beslut.

Västerås domkyrka i samband med rengöring av valven. Foto: Helén Sjökvist.
Västerås domkyrka i samband med rengöring av valven. Foto: Helén Sjökvist.

 

Dokumentationer, utredningar och kulturhistoriska värderingar

En kulturhistorisk dokumentation av en bebyggelsemiljö innebär i allmänhet att man går igenom såväl byggnaderna på plats som arkivmaterial som berättar mer om deras historia. I en kulturhistorisk värdering av bebyggelse lyfts de historiska värden som byggnaden har fram. Genom sin existens kan byggnaden förmedla historisk kunskap, exempelvis om människors boendeförhållanden eller arbetsmiljö. Även estetiska, upplevelsemässiga eller socialt engagerande egenskaper hos byggnaden är viktiga i värderingsarbetet. Inom begreppet utredningar ryms exempelvis byggnadsminnesutredningar och konsekvensbeskrivningar.

 

Vårdplaner, åtgärdsprogram och förundersökningar

Stiftelsen Kulturmiljövård utför större och mindre åtgärdsprogram och förundersökningar inför ombyggnationer. Vi gör även vårdprogram där såväl bebyggelse som kulturlandskap kan ingå.

Brategården i Bråfors, stora salen. Foto: Helén Sjökvist.
Brategården i Bråfors. Foto: Helén Sjökvist.

 

Länsstyrelsens faktablad om : 

Fönster

Mark och grund

Murstockar och skorstenar

Målning utomhus på trä

Plåttak

Puts på mur och trä

Spåntak

Tegeltak

Timmerhus

Stiftelsen Kulturmiljövårds litteraturlista för byggnadsvårdsintresserade

 

Kontakt: Christina Andersson, Jennie Björklund, Karin Myhrberg, Helén Sjökvist, Lisa Skanser