Kulturmiljövård och Kulturarv

Stiftelsen Kulturmiljövård arbetar med uppdrag och projekt inom kulturmiljöområdet. Vi utför projekt efter ansökningar hos olika bidragsgivare. Vi har genomfört en del av den regionala kulturmiljövården i Västmanlands län . Eftersom vår personal har bred kompetens så utför vi många uppdrag inom detta område.

Kulturmiljövården i samhället syftar till att både bevara och utveckla som resurs de lämningar, landskap och immateriella värden som hittills skapats av människor i vårt land.

 

Kolarkoja i skog, Falu kommun

 

 Anledningen till Stiftelsen Kulturmiljövårds engagemang inom kulturmiljövården är att den utgör stor samhällsnytta. Både den rent fysiska kulturmiljövården och den immateriella genererar stora värden för samhällsmedborgarna. Den fysiska miljön kring oss och kunskapen om den, skapar en del av den atmosfär som vi lever mitt i och betydelsen av den är större än vad vi tror. En förutsättning för en fungerande kulturmiljövård är också att det stora lokala engagemang som finns i frågorna tillåts utgöra basen för den.

Vi utför bl a besiktningar på uppdrag av länsstyrelser. Vi driver eller deltar med vår kompetens i samarbete med andra i kulturmiljövårdsprojekt. Detta kan röra sig om rent kunskapsuppbyggande projekt, t ex inventeringar eller forskningsinsatser av olika slag, mer publikt inriktade projekt, t ex arbeten kring besöksplatser eller som del av den regionala kulturmiljövården, t ex fornvårdsinsatser.

 

Centrala Örebro, del av hemsida

 

Arbetet med besöksplatser och fornvård utgör också en viktig del av arbetet med regional utveckling. De flesta undersökningar om platsers attraktionsförmåga som gjorts visar att kulturmiljön spelar en helt avgörande roll för en lyckad utveckling av ett område. Det är egentligen inte svårare att förstå än att man trivs bättre på vissa platser än andra. I det här sammanhanget avser Stiftelsen Kulturmiljövård att delta i utvecklandet av besöksmål eftersom detta skulle gynna förståelsen av kulturmiljövården som positiv utvecklingsfaktor.

 

Vi arbetar bl a med analyser av riksintresseområden för kommuner/länsstyrelser och genomför och har genomfört vårdprogram för Statens Fastighetsverk.