Länkar

På den här sidan samlar vi länkar som kan vara till nytta för våra besökare, ämnesvis och till myndigheter, institutioner och företag som rör vår verksamhet.

 

Organisationer

KM är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo). SUBo är branschorganisationen för verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi och organiserar såväl offentliga som privata utförare. Syftet är att verka för goda och likvärdiga villkor nationellt, samt att synliggöra den samhällsnytta kulturmiljöarbetet bidrar med.

KM är medlem av arbetsgivarorganisationen Sobona (Sobona) som organiserar offentliga företag och verksamheter som arbetar nära offentlig sektor.

KM är medlem i ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) som är en sammanslutning för olika kategorier yrkesverksamma inom kulturmiljövården över hela världen. ICOMOS uppgift är att tvärvetenskapligt och sektorsövergripande verka för att historiska minnesmärken, miljöer, kulturlandskap och fornlämningar bevaras åt eftervärlden.

 

Föreningar

KM är medlem i Kultur & Näringsliv. Det är en medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och samhället genom att förmedla, utveckla och påverka det befintliga och nya mötet.

 

Myndigheter

Riksantikvarieämbetet är centralt organ för kulturmiljövård

 

Länsstyrelser – regionala organ för kulturmiljövård i länen

Länsstyrelsen i Dalarnas Län

Länsstyrelsen i Kronobergs Län

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

Länsstyrelsen i Uppsala Län

Länsstyrelsen i Värmlands Län

Länsstyrelsen i Västmanlands Län

Länsstyrelsen i Örebro Län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

 

Kulturmiljövård i Västmanland

Västmanlands Läns Museum är ansvarigt för kunskapsuppbyggnad och kontakter till allmänheten inom kulturmiljöområdet

Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening är samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i regionen

Nätverk för byggnadsvård i Västmanlands län är en ekonomisk förening med syfte att främja en byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande

 

Museer i Mälardalsområdet

Arboga Museum fungerar som stadsmuseum och drivs av hembygdsföreningen Arboga Minne.

Ekomuseum Bergslagen är ett nätverk i Dalarna och Västmanland bestående av sex kommuner och två länsmuseer som samarbetar och tar ett gemensamt ansvar för industrihistorien i området.

Gamla Uppsala museum ligger intill de stora Kungshögarna och berättar om Gamla Uppsalas förhistoria.

Köpings Museum är stadsmuseum i Köpings kommun.

Sala Silvergruva som bedriver gruvturism och ansvarar för kultur och naturmiljövård i gruvområdet

Stockholms Läns Museum är länsmuseum i Stockholms län

Sörmlands Museum är länsmuseum i Södermanlands län

Upplandsmuseet är länsmuseum i Uppsala län

Vallby friluftsmuseum är ett Västmanland i miniatyr och en grön oas i staden.

Västmanlands Läns Museum är länsmuseum i Västmanlands län

Örebro Läns Museum är länsmuseum i Örebro län

 

Arkeologi

Stockholms Universitet ansvarar för utbildning och forskning inom arkeologiområdet.

Uppsala Universitet ansvarar för utbildning och forskning inom arkeologiområdet.

Societas Archaeologica Upsaliensis är en stiftelse som utför uppdragsarkeologi. Stiftelsen är belägen i Uppsala.

Arkeologikonsult är ett privat arkeologiföretag som utför arkeologiska undersökningar. Företaget är beläget i Upplands-Väsby

 

Byggnadsvård

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell landsomfattande förening för alla som är intresserade av byggnader och byggnadsvård. Föreningen arbetar med byggnadsvårds- och kulturmiljöfrågor.