Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men vi tar även uppdrag i andra delar av landet.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

Nu söker museet HAMN en vikarierande visstidsanställd museiantikvarie/pedagog till sommaren och hösten 2022

Museet HAMN som drivs av Stiftelsen Kulturmiljövård är Sveriges första slagfältsmuseum och är vackert beläget i Fisksätra, Nacka med utsikt över Lännserstasundet och mot Baggenstäket. Museets basutställning utgår från slaget vid Stäket, den 13 augusti 1719, då svenska och ryska trupper drabbade samman i slutet av stora nordiska kriget. Museet behandlar också tiden från järnåldern till nutid med fokus på Nacka.

Tjänsten innebär att arbeta med den dagliga verksamheten på museet och möta besökare i museets entré och museibutik samt genomföra visningar i museets utställningar. Du kommer även att planera och genomföra programverksamhet riktad mot familjer med barn samt att arbeta med sociala media.

Här kan du läsa mer om tjänsten
Här kan du läsa mer om museet HAMN

 

Skogsantikvarisk konsult - ny tjänst som riktar sig till ägare och brukare av skog

Under våren 2022 lanserar Stiftelsen Kulturmiljövård en ny tjänst som riktar sig till ägare och brukare av skog. Våra erfarna arkeologer finns här för att hjälpa dig med alla frågor rörande fornlämningar i skogen.

Tillsammans kan vi minska risken för skador på kultur- och fornlämningar i skogen!

Barrskog

Trots goda intentioner, ett envist arbete hos skogsägare och informationsinsatser från Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet så händer det att fornlämningar kommer till skada vid skogsbruk. Som markägare har du ett ansvar att känna till om det finns forn- eller kulturlämningar på din fastighet och upplysa den som utför ett arbete på din fastighet om det finns lämningar. Både markägare och de som utför skogsbruksåtgärder har ansvar för att lämningarna inte kommer till skada.

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med och vad du som markägare och brukare av skog vinner på att anlita en skogsantikvarisk konsult från Stiftelsen Kulturmiljövård

Skogsantikvarisk konsult

 

Stiftelsen Nordiska museet startar nu en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv.

Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Foto: Wikimedia Commons. https://bit.ly/3HG1pEB File:Дом под небом голубым.jpg
Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Foto: SergKh78, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Vi vill gärna uppmärksamma att Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. Alarmerande rapporter från våra museikollegor i Ukraina skapar oro för det ukrainska kulturarvets framtid.

Skänk din gåva via:
Bankgiro: 5475-9758
Swish: 123 628 04 24
Märkes: ”Insamling till Ukraina”

Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Norden.

Här finns en länk till Stiftelsen Nordiska museets webbsida för mer information

 

Rapporten Kanaljorden, Motala, Rituella våtmarksdepositioner och boplatslämningar från äldre stenålder, yngre stenålder och järnålder är nu färdig och publicerad!  

Foto på Rapport 2021_12 med bilagor.

Rapporten Kanaljorden, Motala, Rituella våtmarksdepositioner och boplatslämningar från äldre stenålder, yngre stenålder och järnålder är nu färdig och publicerad med rapportnummer Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:12. Rapporten finns tillgänglig i digital form i Riksantikvarieämbetets digitala arkiv Forndok: Rapport, Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3

Den arkeologiska undersökningen på Kanaljorden utfördes av Stiftelsen Kulturmiljövård åren 2009-2013 och berörde fornlämning L2009:7873 (Motala 187). Vid utgrävningarna har ett unikt fyndsammanhang från äldre stenålder undersökts: En rituell plats där skallar från människor monterats på trästavar och sedan lagts ned på botten av en liten sjö, tillsammans med redskap och styckade djurkroppar. Lämningarna är cirka 7700 år gamla.

 På stranden av den lilla sjön fanns även boplatslämningar från olika delar av förhistorien. De äldsta fynden är från tiden strax efter det att inlandsisen smälte från området för drygt 11 000 år sedan, det finns också spår av bosättning från senare delar av äldre stenålder. Från järnålder finns spår efter järnframställning på höjden intill den då igenväxta våtmarken.

 

Nu är Verktygslådan från projekt FuTArk här!

FuTArk – Funktionsrätt, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi – var ett projekt som pågick mellan åren 2017 och 2020. Det finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Projektet undersökte hur svensk uppdragsarkeologi förmedlar sitt arbete till allmänheten. Syftet var att ta reda på hur tillgänglig eller otillgänglig den publika förmedlingen är, vad detta beror på, samt att hitta förhållningssätt, metoder och praktiska tips som kan göra arkeologin tillgänglig för alla.

Projekt FuTArk var ett samarbete mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Norrköpings stadsmuseum, Funktionsrätt Östergötland, Funktionsrätt Norrköping, Kulturföreningen Utopia, Arkeologerna SHMM och Länsstyrelsen Östergötland. Stiftelsen Kulturmiljövård var projektledare och medelförvaltare.

Här kan du läsa tidigare inlägg om projektet.

Verktygslådan levererad Verktygslådans tre delar

Projekt FuTArk har resulterat i Verktygslådan, en rapport i tre delar, som vi hoppas kunna bidra till att göra uppdragsarkeologin tillgänglig för alla. Varje del kan läsas separat. De har olika innehåll och riktar sig till olika målgrupper.

Del 1 – Det här är projekt FuTArk
Del 1 beskriver hur vi genomförde projektet och vad vi kom fram till. Den riktar sig till alla som är intresserade av uppdragsarkeologi och tillgänglighet. Vi har strävat efter att text och layout ska vara tillgänglig för så många som möjligt.
 
Del 2 – Handbok i tillgängligare arkeologiska visningar
Del 2 är tänkt just som en handbok för den som jobbar med förmedling inom uppdragsarkeologin. Vi hoppas att handboken ska fungera som ett praktiskt verktyg med tips och råd om hur uppdragsarkeologin kan jobba med tillgänglighet.
 
Del 3 – Fördjupning
Del 3 är riktad till den som vill läsa mer om hur vi gjorde projekt FuTArk. Den består av två uppsatser och en redovisning av FuTArks workshopar. Texterna i denna del har ett mer teoretiskt och fackinriktat språk. Fördjupningen är därför främst riktade till forskare eller de som har arkeologi som specialintresse.
 
Här kan du ta del av Verktygslådan som PDF-filer
Verktygslådan del 1: Det här är projekt FuTArk 
Verktygslådan del 2: Handbok i tillgängligare arkeologiska visningar
Verktygslådan del 3: Fördjupning
 
Som en hjälp i planering av förmedling finns ett antal checklistor och mallar. De är inkluderade i del 2 men kan även laddas ner som separata PDF-filer
Checklista Tillgänglig digital förmedling 
Checklista Tillgänglig förmedling i fält
Checklista Tillgänglig webb och andra sociala plattformar
Mall för utvärdering
Mall för handlingsplan

Sprid och dela gärna Verktygslådan till andra som kan ha nytta av den!


Klinga utanför Norrköping: analyser, fyndregistrering och rapport 

Vintern är till stor del rapportskrivandets tid för arkeologen. Prover ska skickas på analys, fynd ska tvättas och registreras, och rapporter som sammanfattar de arkeologiska insatserna från det gångna året (eller åren) ska produceras. Långt bort i framtiden ska den intresserade kunna ta fram rapporten och i den kunna se vad arkeologerna har gjort vid den aktuella fornlämningen. Varför har de undersökt platsen? Hur har de grävt? Vad fann de? Vilka analyser genomförde de, och vad blev resultaten av dessa? Vilka frågeställningar ville de ha svar på genom undersökningen? Allt detta och mer därtill är frågor som ska besvaras i rapporten.

Här kan du läsa mer om undersökningen i Klinga.

 

Inventering av typritade förskolor i Stockholm för SISAB

På uppdrag av SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) har Stiftelsen Kulturmiljövårds byggnadsantikvarier under 2019-2020 inventerat typritade förskolor. Inventeringen har omfattat cirka 110 förskolor, belägna SISAB:s alla förvaltningsområden, med prioritet på de förskolor som sedan tidigare inte inventerats av Stockholms stadsmuseum. Den kulturhistoriska inventeringen har omfattat förskolornas exteriör, interiör och utemiljö.

Stockholms friliggande typbarnstugor tillkom i stor mängd under 1970- och 1980-talen då barnomsorgen befann sig i en expansiv period. En typisering av barnstugebyggandet var en förutsättning för att klara den stora utbyggnaden av barnomsorgsplatser som genomfördes i Stockholm. Typritade förskolor från denna tid återfinns över hela staden och karaktäriseras av enkla volymer av monteringsfärdiga trästommar som vilar på betongsocklar. Karaktäristiska drag är fasadernas lockpanel, burspråk, spröjsade fönster och fönsterdörrar och flacka sadeltak med betongtakpannor. Skyddade terrasser vid entréer och småbarnsavdelningar var vanligt förekommande. Kulör och materialval kunde anpassas till omgivningen. Tanken var att typbarnstugorna skulle passa in överallt i Stockholms skiftande stadslandskap.

Förskolan Anna 1 uppfördes 1978 på en skogstomt i Sundby i nordvästra Stockholm. För ritningarna svarade Stockholms fastighetskontor tillsammans med HOB Arkitekt & Huskonsult AB. Foto: Magnus Rönn
Förskolan Anna 1 uppfördes 1978 på en skogstomt i Sundby i nordvästra Stockholm. För ritningarna svarade Stockholms fastighetskontor tillsammans med HOB Arkitekt & Huskonsult AB. Foto: Magnus Rönn.

Här kan du läsa mer om inventering av förskolor i Stockholm.

 

Andra taktäckningen på 700 år!

På uppdrag av Strängnäs och Västerås stift bedriver Stiftelsen Kulturmiljövårds byggnadsantikvarier ett kunskapsuppbyggande projekt om stavspån. Vi har nu kommit en bit på vägen. Alla fältundersökningar är klara och för närvarande pågår olika typer av analyser. Jämförande studier av nya respektive gamla spån kommer att göras.

Nedan finns en länk till en kort presentation (Story Map) av projektinnehåll några spännande dateringsresultat. Ta del av informationen genom att skrolla nedåt, viss ytterligare information kan klickas fram. Beroende på uppkoppling kan några kartor låta dröja på sig innan de syns.

Klicka här för att komma till vår Story Map om delresultat i Stavspånsprojektet.

Stavspån av olika ålder och karaktär täcker Svedvi klockstapels fasader. I bild syns stavspån från 1420-talet och från 1980-talet. Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård. Demontering av några stavspån från taket på Sala sockenkyrkas korsarm. Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård.
Stavspån av olika ålder och karaktär täcker Svedvi klockstapels fasader. I bild syns stavspån från 1420-talet och från 1980-talet.  Demontering av några stavspån från taket på Sala sockenkyrkas korsarm. Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård.

 

De första stenåldersbönderna – arkeologisk förundersökning i Julita, Katrineholms kommun - fyndregistrering, analyser och rapport

Vintern är inne och snön faller utanför fönstret, men de arkeologiska hjulen snurrar på. Mycket av det arkeologiska arbetet sker på kontor efter att en arkeologisk undersökning i fält är genomförd. Fynd ska hanteras och registreras, rapporter ska skrivas och analyser ska genomföras. Ungefär fyra månader har gått sedan vi lämnade den omkring 6000 år gamla stenåldersboplatsen i Julita utanför Katrineholm bakom oss efter slutförd förundersökning i fält. Sedan dess har det hänt en hel del. 

Här kan du läsa mer om undersökningen.

 

Arkeologi i Östergötland - årets upplaga färsk från tryckeriet!

Nu är den tionde upplagan av tidskriften Arkeologi i Östergötland ute! 

Tidskriften innehåller artiklar med rykande färska resultat från föregående års arkeologiska undersökningar i Östergötland. Nytt för i år är att vi på Stiftelsen Kulturmiljövård är med som stående skribenter tillsammans med kollegor från Arkeologerna och Östergötlands museum och det är vi stolta över.

Tidskriften Arkeologi i Östergötland

I årets upplaga berättar vi på KM om skogsbrukets kolmilor i skogen, en medeltida släktgrav i Norrköping, säljägare bakom husknuten i Åby, vägnätet under medeltid, kristendomens kors i Ingelstad och titthål till stormaktstiden i St Persgatan.

Här finns information om du vill köpa tidskriften eller någon av våra publikationer.

 

Välkomna till museet HAMN i sommar!

Museet HAMN som är Sveriges första slagfältsmuseum drivs sedan 1 januari 2018 av Stiftelsen Kulturmiljövård på uppdrag av Nacka kommun.

Museet fokuserar framför allt på att tillgängliggöra platsens historia och på de arkeologiska undersökningar som genomfördes 2004-2010 vid slagfältet på Skogsö och i Boo. Där drabbade svenska och ryska trupper samman i slaget vid Stäket den 13 augusti 1719. Slaget, som skedde under de så kallade rysshärjningarna, har tidigare beskrivits som karolinernas sista strid, då 6000 ryska soldater var på väg in mot Stockholm för att bränna huvudstaden till grunden men ska ha stoppats av numerärt underlägsna svenska karoliner. De nya arkeologiska fynden och ryska skriftliga källor från tiden har kompletterat beskrivningen och gör att vi kan berätta en annorlunda historia.

Museet har öppet hela sommaren med en mängd aktiviteter, många riktade till familjer och barn. För mer in information om exakta öppettider och program besök deras nya webbsida! https://hamnmuseum.se/ 

 Museet HAMNs nya webbsida

 

S:t Olofskolan i Norrköping

I maj och juni grävde Stiftelsen Kulturmiljövård på S:t Olofsskolans gård i centrala Norrköping, inför att nya avloppsrör skulle läggas ner. I södra delen av skolgården, utmed Skolgatan, hittade vi grunden till ett stort hus. Enligt kartor från 1700-talet ska detta ha varit komministerns (prästens) bostad, vilken arbetade i S:t Olai kyrka.

Här kan du läsa mer om undersökningen

 

Lästips i sommar!

Hällefors kyrka, Västerås stift Sköldinge klockstapel, Strängnäs stift
Hällefors kyrka, Västerås stift Sköldinge klockstapel, Strängnäs stift

På uppdrag av Strängnäs och Västerås stift har Stiftelsen Kulturmiljövårds byggnadsantikvarier inventerat alla spåntäckningar inom stiftens kyrkomiljöer. Projektet Stavspån i Strängnäs och Västerås stift genomförs i samarbete med Bygg & Hantverk Karlskoga och Dalarnas Museum.

Särna gammelkyrka, Västerås stift Djura klockstapel, Västerås stift
Särna gammelkyrka, Västerås stift Djura klockstapel, Västerås stift

Rapporterna från projektets etapp 1 är nu klara! Du hittar länkar till rapporterna nedan.

Stavspån i Strängnäs stift. Inventering av spåntäckta tak och fasader.
Stavspån i Västerås stift. Inventering av spåntäckta tak och fasader.

 

Tråbrunna utanför Norrköping

Under vecka 20 drog våra arkeologiska undersökningar i Tråbrunna strax utanför Norrköping igång. Bland annat slutundersöker vi boplatslämningar från främst bronsåldern och äldre järnåldern, vilka i dagsläget befinner sig ute i åkermark. Det kan också dyka upp lämningar av verksamhet under stenåldern på ytan, det vill säga ännu äldre lämningar än de brons- och järnålderslämningar som dominerar fornlämningsområdet.

Här kan du läsa mer om undersökningen

 

Dateringar och osteologiska analyser klara från undersökning i Arninge

I november förra året (2019) så undersökte Stiftelsen kulturmiljövård två stensättningar i utkanten av Arninge handelsplats, Täby kommun, Stockholms län. Nu har dateringarna och de osteologiska analyserna blivit klara. 

Här kan du läsa mer om resultaten

 

Inre hamnen, Norrköping

Efter några veckors arbete med schaktning och arkeologisk undersökning på kajen vid Inre hamnen är vi nu färdiga för denna gång. Totalt drog vi upp ett femtontal schakt i asfalten, omkring två meter breda och tio meter långa. I vissa fall breddade vi också schakten, där det dök upp någon intressant träkonstruktion eller liknande just i schaktkanten.

Inre hamnen, grävstart
Här kan du läsa mer om undersökningarna i Inre hamnen, Norrköping

 

Södra Palmbohult, Örebro kommun

Under senhösten 2018 och våren 2019 genomfördes en arkeologisk undersökning vid gården Södra Palmbohult strax väster om Örebro. Vid undersökningen hittade vi välbevarade rester efter en större parstuga och två mindre uthus från 1600-talet.

 Södra Palmbohult Omslaget till rapporten 
Här finns en kort sammanfattning av de spännande resultaten
 Här finns en länk till rapporten

 

Gamla spår & nya vägar – ny publikation!

Den populärvetenskapliga publikationen behandlar våra arkeologiska undersökningar av främst järnålderslämningar i Hjulsta under åren 2015–2016. Våra arkeologer Andreas, Ann, Christian, Ingela, Lisa och Mats har skrivit varsin artikel. Vår stiftelsechef Stefan har skrivit ett förord och vår redaktör John har layoutat publikationen.

Trafikverket har - förutom att finansiera publikationen - också bidragit med lite info om Förbifarten och våra kollegor Mattias och Roger på Arkeologhuset, Mikael på Arkeologikonsult (AK) samt Ulf på Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har bidragit med varsin artikel. Michael Schneider har illustrerat artiklarna med finfina teckningar - en av dem ser ni här på omslaget.


Gamla spår och nya vägar - omslagsbild

Här kan du ladda ner skriften som PDF


Medeltida taklag i Västerås stift

Nu är rapporten från det fleråriga projektet Medeltida taklag i Västerås stift klar. 

Projektet genomfördes på uppdrag av Västerås stift. I rapporten redovisas i vilka kyrkor och klockstaplar som medeltida träbyggnadsdelar bevarats.

Omslagsbild på rapporten Medeltida taklag.
En lågupplöst version av rapporten finns här

 

Återinvigning av Österåkers kyrka

Första advent, söndag 1 december klockan 16.oo, återinvigs Österåkers kyrka efter en omfattande renovering som pågått under ett års tid.

Österåkers kyrka, exteriör. Foto: Christina Andersson
Österåkers kyrka, exteriör. Foto: Christina Andersson.

Renoveringen har inneburit uppgradering av elsystem som bland annat innebär bänkvärme. Kyrkan har fått ny ljudanläggning och bättre belysning med led i rengjorda ljuskronor. Tak, väggar och fönster har rengjorts och målats, kyrkans epitafier och tavlor har fräschats upp av konservator. Några kyrkbänkar har plockats bort, altarringen kortats och så har altaruppsatsen fått en ny kulör i blått. Stiftelsen kulturmiljövård har deltagit som antikvariskt medverkande och rekommenderar ett besök.

Österåkers kyrka, altaret innan renovering. Foto: Christina Andersson
Österåkers kyrka, altaret under renovering. Foto: Christina Andersson
Österåkers kyrka, altaret för och under renovering. Foto: Christina Andersson.

 

Arkeologiska undersökningar i Älvesta utanför Kumla

Nu är de arkeologiska undersökningrna i Älvesta utanför Kumla avslutade. Stiftelsen Kulturmiljövård undersökte en bytomt med tre undersökningsområden som vi kallade Norra gården, Mellersta gården och Södra gården.

Här kan du läsa alla nyhetsbreven från undersökningen i Älvesta

 

Rena stenåldern! Ny publikation ugiven genom KM

En ny bok av Tom Carlsson och utgiven genom KM finns nu att beställa.

Rena stenåldern! Ny bok utgiven genom KM.

Här kan du läsa mer om innehållet och om våra andra publikationer

 

Nu är rapporten för två delundersökningar av gravfält i Rotebro, Uppland (RAÄ Sollentuna 109:1 och Sollentuna 219:1) färdig.

Här kan du läsa om de spännande resultaten i rapporten som nu finns tillgänglig i vårt rapportarkiv.

Foto från undersökningens början med riktigt aprilväder med regn och snö.
Foto från undersökningens början med riktigt aprilväder med regn och snö!

 

Biskopsgården i Strängnäs

Biskopsgården i Strängnäs har restaurerats i etapper, med start 2015, och i år färdigställdes entréer och trottoarer tillsammans med att gatan lades om. Stiftelsen Kulturmiljövård har varit medverkande som antikvarier sedan starten 2015.

Biskopsgården från söder, med domkyrkan i bakgrunden. Ställning på väg att resas. Foto Tobias Mårud.
Biskopsgården från söder, med domkyrkan i bakgrunden. Ställning på väg att resas. Foto Tobias Mårud.

Här hittar du mer information om Biskopsgården

 

Stenkvista kyrka utanför Eskilstuna

I samband med fönsterrestaurering medverkar Stiftelsen Kulturmiljövård som antikvarier.

Stenkvista kyrka sedd från sydöst. Foto Tobias Mårud.
Stenkvista kyrka sedd från sydöst. Foto Tobias Mårud.

Här hitttar du mer information och bilder

 

Norvik, en stenåldersboplats

Under sommaren och hösten 2018 genomför Stiftelsen Kulturmiljövård en stor arkeologisk undersökning av en gropkeramisk boplats från yngre stenålder inför bygget av nya hamnanläggningar vid Norvik strax norr om Nynäshamn i Södermanland. Bakom bygget står Stockholms Hamn AB som behöver utöka hamnens kapacitet för främst gods.

Här hittar du mer information om undersökningarna i Norvik

 

Karlsbergs slott och Strömsholms slott

 

Karlbergs slott och Strömsholms slott är två fantastiska miljöer där Stiftelsen Kulturmiljövårds byggnadsantikvarier har kontinuerliga uppdrag.

 

Parkflyglarna, sett från Kyrkplan norr om slottet. Foto: Lisa Skanser Slottet från öster. Foto: Tobias Mårud
T.v.: Karlsbergs slott. Parkflyglarna, sett från Kyrkplan norr om slottet. Foto: Lisa Skanser.
T.h.: Strömsholms slott från öster. Foto: Tobias Mårud

Här kan du läsa mer om arbetet. 

 

Runstenar fascinerar!

Att flytta en runsten hör inte till vanligheterna, att flytta två på samma dag måste betraktas som unikt! Särskilt som en av dem varit försvunnen i långt över 300 år! Men det fick en av våra arkeologer, Maud Emanuelsson, vara med om förra veckan när hon var antikvarisk kontrollant och såg till att ingen av dem kom till skada vid flytten.

Lövhultastenen flyttas. Foto: Maud Emanuelsson
Lövhultastenen flyttas. Foto: Maud Emanuelsson

 

Här kan du läsa mer om runstenarna och flytten

 

Inventering av stavspåntäckningar på byggnader inom kyrkotomter i Strängnäs och Västerås stift

Västerås och Strängnäs stift har gett Stiftelsen Kulturmiljövård i uppdrag att inventera stavspåntäckningar på byggnader inom sina respektive kyrkotomter. Det rör sig om drygt 150 kyrkplatser som ska besökas runt om i Dalarnas, Västmanlands, Södermanlands, Stockholms och Örebro län. Projektet genomförs i samarbete med Dalarnas Museum, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB och Bengt Bygdens Bygghantverk.

Här finns en StoryMap presentation av vad vi har gjort hittills i projektet

 

Foto av Tångeråsa kyrka korets norra fasad med bevarade medeltida näbbspån.
Tångeråsa kyrka korets norra fasad med bevarade medeltida näbbspån. Foto av Karin Myhrberg

Här kan du läsa mer om inventeringen  

 

NYHET! Nu erbjuder vi Föredrag och Guideturer

Nu erbjuder KM underhållande och informativa populärvetenskapligt inriktade föredrag om allehanda arkeologiska och historiska företeelser och platser. Föredragen hålls av våra kunniga arkeologer och kulturarvspedagoger på ett sådant sätt att inga förkunskaper krävs. Vill ni veta mer om t.ex. stenåldersjägare eller vikingatida runstenar?

Här kan du läsa mer om våra föredrag ocu guideturer

 

Bredband på Vikbolandet

Vikbolandet är en större landtunga i Östergötland mellan vikarna Bråviken i norr och Slätbaken i söder. I slutet av sommaren började arbetet med att förse Vikbolandet med bredband. Detta innebär en hel del arkeologi som KM utför i form av schaktövervakningar och utredningar. Området är rikt på arkeologiska lämningar från alla tidsperioder och av olika lämningstyper.

Här kan du läsa mer om vad som kommit fram på Vikbolandet

 

Medeltida taklag i Västerås stift.

Stiftelsen Kulturmiljövård driver projektet Medeltida taklag i Västerås stift. Vi undersöker, dokumenterar och tar dendrokronologiska prover i medeltida träbyggnadsdelar i några av stiftets kyrkor.

En rolig överraskning!
På Sala sockenkyrka har vi tittat närmare på det skulpterade huvud som finns intill vindskivan på kyrkans nordöstra hörn, koret. Med stor sannolikhet är det korets yttre remstycke som löper ut genom murverket. Ett remstycke är den eller de vågrätt liggande bjälkar på murkrönet som tjänar som underlag för takstolarna. Remstycket är samtida med taklaget i övrigt och dateras preliminärt till omkring år 1300, då nuvarande kyrka uppförs. Dendrokronologiska prover är tagna i taklaget men inte analyserade ännu. Utskjutande och skulpterade ändar av remstycken är något alldeles särskilt och enastående.

 

Skulpterat huvud på yttre remstycke. Foto: Lisa Skanser.
Skulpterat huvud på yttre remstycke. Foto: Lisa Skanser.

 

Kontakt: Lisa Skanser

 

Hågelby gård – 100 årig betongvurm

Stiftelsen Kulturmiljövård medverkar på uppdrag av Botkyrka kommun som antikvarier vid restaurering av betongkonstruktioner vid Hågelby gård. Ett etappindelat arbete som beräknas pågå under år 2017 och 2018.

 

Hågelby gård

 

Läs mer om uppdraget vid Hågelby gård

 

Rapport av den arkeologiska undersökningen av Skarpnäckslägret, en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.

Under 2015 och 2016 deltog Stiftelsen Kulturmiljövård i forskningsprojektet ”I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet” med syfte att synliggöra svenska romers historia. I projektet har vi gjort livshistoriska intervjuer med romer som har bott på lägerplatser och med arkeologiska metoder undersökt en lägerplats från omkring 1960 i Skarpnäck utanför Stockholm. Vi har även sökt efter romska röster i äldre arkivhandlingar. Nu är rapporten klar av den arkeologiska undersökningen och du kan läsa mer om den och projektet nedan.

 

Här kan du läsa mer om rapporten och även ladda ner den som PDF
Här kan du läsa mer om projektet

 

 

Ostlänken

Ostlänken, den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, har kallats för Sveriges största arkeologiska projekt någonsin (se artikel i Corren här). För närvarande pågår arkeologiska utredningar i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län (Trafikverkets karta här). KM arbetar med Ostlänken i alla tre länen – under hösten har vi grävt för att hitta fornlämningar i Östergötland söder om Norrköping och vid Hölö i Stockholm.

Läs mer…

 

Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland. Foto: Karolina Karlsson.
Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland inför Ostlänken. Foto: Karolina Karlsson.

 

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

 

 

 

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo). SUBo logga
Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Sobona Sobonas logga
Stiftelsen Kulturmiljövård  har ett certifierat miljöledningssystem Stiftelsen Kulturmiljövård har ett certifierat miljöhanteringssystem.

 

 

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh

 

Älves arv - en kulturhistorisk vandring med extra insatt visning, söndagen 29 september